Sociální rehabilitace

Služba pomáhá překonávat komunikační a informační bariéru a další nepříznivé životní situace.

Číst více

Sociálně aktivizační služby

Obsahem služby je provozování klubů a dílen zaměřených na různé činnosti.

Číst více

Tlumočnické služby

Cílem služby je pomáhat odstraňovat bariéru u neslyšících klientů.

Číst více

Máte problémy se sluchem?

  • Máte vy nebo vaši blízcí problémy se sluchem?
  • Nerozumíte dobře hovoru?
  • Upozorňuje Vás okolí, že máte příliš hlasitě puštěnou televizi?
  • Nereaguje Vaše dítě na zavolání?
  • Doporučil Vám lékař sluchadlo? 

Obraťte se na nás

Pro práci se sluchově postiženými klienty a seniory používáme individuální přístup, vzhledem k jejich komunikačnímu handicapu.


Poslání naší organizace

  • usilovat svými sociálními službami o co největší nezávislost osob se sluchovým postižením a seniorů na druhých osobách a institucích
  • hájit práva a zájmy sluchově postižených a seniorů
  • pomáhat překonávat komunikační a informační bariéry a další nepříznivé životní situace
  • zvyšovat kvalitu života sluchově postižených a seniorů